ISU-ISU TERKINI

Friday, June 24, 2011

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
(MODEL DISKUSI)


Tingkatan                               :  2 Al-Farabi

Bilangan Pelajar                    :  30 orang

Tarikh                                     :  31 Mac 2011

Masa                                       :  40 minit

Mata Pelajaran                      :  Bahasa Melayu

Tema                                      :  Teknologi

Tajuk                                      :  Menonton televisyen: positif atau negatif

Bidang                                    :  Maklumat


Hasil Pembelajaran
Huraian Hasil Pembelajaran

HPU

4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan.

HPK

4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak yang terlibat.


Aras 1 (ii)

Menganalisis dan menentukan pilihan berdasarkan aspek yang tertentu.

Objektif Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat mengemukakan dua kesan positif dan dua kesan negatif menonton televisyen dalam satu perenggan lengkap, tidak kurang daripada 30 patah perkataan.  

Pengetahuan/Kemahiran sedia ada

  • Pelajar pernah menonton dan mengetahui variasi rancangan televisyen.
  • Pelajar mengetahui kesan daripada menonton televisyen.

Penyerapan

  • Nilai murni                   :           Pembelajaran sepanjang hayat dan kerjasama.

  • Ilmu                             :           Pengetahuan.

  • KBKK                          :           Menjana idea – pelajar melakukan sumbangsaran bagi  
                                                            memperoleh idea yang bernas.

Penggabungjalinan

·         HHP                            :           2.3 Aras 1 (ii) 
                                                Menghubungkaitkan topik dengan pengalaman dan  
                                                pemerhatian untuk mengemukakan idea yang bernas.

·         Sebutan dan Intonasi  :           Menggunakan sebutan bahasa baku dalam                                                              pembentangan.

·         Tatabahasa                 :           Penggunaan “di” sebagai kata kerja atau kata sendi.

·         Kemahiran Bernilai Tambah:  Kemahiran berfikir
Fasa, Objektif Fasa dan Kandungan
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Alat/KBT/KBKK/ Nilai

Induksi Set (5 minit)

·         Menarik minat pelajar;
·         Menghadirkan pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran;
·         Menimbulkan perasaan ingin tahu; dan
·         Menarik perhatian pelajar.

·         Guru menyebut beberapa sorotan cerita atau rancangan televisyen untuk diperdengar kepada pelajar.
·         Guru menanyakan beberapa soalan kepada pelajar.
·         Guru mengaitkan jawapan yang diberikan oleh pelajar dengan topik pelajaran.  
Fasa 1 : Pengenalan (5 minit)
(Membentangkan isu yang akan dibincangkan.)·         Guru mengemukakan isu televisyen, sama ada mendatangkan kesan positif atau negatif.
·         Guru menggunakan kaedah soal jawab bagi mengetengahkan kesan positif dan negatif menonton televisyen.

Fasa 2 : Eksplorasi (20 minit)
(Pelajar mendalami maksud tajuk, memperjelas pemikiran dan melibatkan diri.)
Tatabahasa: “di” sebagai kata kerja atau kata sendi.

·         Guru mengedarkan lembaran kerja untuk diisi oleh pelajar.
·         Guru memberikan taklimat ringkas berkenaan perjalanan aktiviti berkumpulan.
·         Pelajar membentuk kumpulan berdasarkan bahan edaran yang disediakan.
·         Pelajar berbincang sesama ahli kumpulan untuk menjana idea mengenai kesan menonton televisyen.
·         Setiap kumpulan perlu melantik seorang wakil untuk membuat pembentangan di hadapan kelas.
·         Guru meminta semua pelajar mencatat isi penting dan fakta yang dibincangkan dalam lembaran kerja.
·         Pembentangan dijalankan.
·         Guru mengulas pembentangan yang telah berlangsung.
(Guru menguji pengetahuan pelajar berkenaan penggunaan “di” sama ada sebagai kata kerja atau kata sendi).


Nilai : Kerjasama

Lembaran grafik 1:
Grafik kesan positif dan negatif menonton televisyen.
Fasa 3 : Merumus (5 minit)
(Meringkas/menyimpulkan isi utama yang diperoleh.)·         Guru memilih pelajar secara rawak untuk memberi pendapat sama ada menonton televisyen mendatangkan kesan yang positif atau negatif.   
·         Guru memberikan penegasan bahawa positif atau negatif  sesuatu perkara bergantung kepada kebijaksanaan manusia mengolahnya.
*18SX
*18SG
*18PL
*Umum


KBT – Kemahiran berfikirNilai : Pembelajaran sepanjang hayat.


Penutup (5 minit)

·         Menghubungkaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran akan datang.·         Guru menjelaskan kepada pelajar bahawa pembelajaran hari ini berkaitan dengan pelajaran akan datang.


Nilai : Pembelajaran sepanjang hayat.Ulasan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment